TÀI LIỆU PHỤC VỤ VIỆC HỌC

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

TIỂU LUẬN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

TIỂU LUẬN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
HỆ : ĐẠI HỌC

1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng vào thực tiễn.
2. Vận dụng quy luật mâu thuẫn vào họat động thực tiễn và nhận thức.
3. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Ý nghĩa phương pháp luận đối với việc học tập và nghiên cứu của Sinh viên.
4. Sự vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vào thực tiễn nước ta hiện nay.
5. Sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
6. Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Ý nghĩa phương pháp luận.
7. Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
8. Nội dung của tăng trưởng kinh tế bền vững.
9. Vai trò của vốn FDI đối với sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
10. Quá trình giai nhập WTO – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.
11. Tuần hòan và chu chuyển tư bản. Ý nghĩa và biện pháp rút ngắn thời gian chu chuyển tư bản.
12. Thành tựu và giới hạn của CNTB. Những điều chỉnh của CNTB ngày nay.
13. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Thực trạng và giải pháp.
14. Sự phát triển của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam : vai trò, hiện trạng.
15. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : tính tất yếu khách quan, tác dụng, các tiền đề (tạo vốn, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ hiện đại, …)
16. Vai trò của kinh tế nông thôn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
17. Những đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
18. Vai trò quản lý của Nhà nước và các công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
19. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
20. Chủ nghĩa xã hội, hiện thực và triển vọng


e-mail: Cdqt11k@gmail.com Blog : http://cdqt11k.blogspot.com

3 nhận xét:

ko dc đặc sắc cho lém nhưng cũng tàm tạm.......mà bài tiểu luận khi nào mới nộp zậy? làm mấy cái cũng dc hả???

ak! cai nay thi P hem bik!!! nhung chac phai lau lem moi nop!!!

Đăng nhận xét

nhận xét nào mấy u!!!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More